Aanmelden

Pleegzorg en gezinshuizen

Er kan van alles gebeuren waardoor een kind (tijdelijk) niet meer thuis kan wonen. Een kind kan dan bijvoorbeeld terecht in een pleeggezin of bij een gezinshuis. Lees op deze pagina meer over wat Jarabee hierin kan bieden.

Pleegzorg

Jeugdigen van alle leeftijden die (tijdelijk) in hun ontwikkeling worden bedreigd. De jeugdige kan niet meer thuis wonen door een onveilige situatie, beperkte ontwikkelingsmogelijkheden en/of afwezige ouders. Meestal heeft de jeugdige al het nodige aan ingrijpende situaties meegemaakt.

Resultaat van de hulp

Afhankelijk van de pleegzorgvariant* richt de pleegzorgplaatsing zich op de terugkeer naar huis, stabilisering van de plaatsing in het pleeggezin of ondersteuning aan de thuissituatie (deeltijdvariant). Jeugdigen hebben een veilige en stabiele woonsituatie, met aandacht en een eigen plek. Het perspectief voor het kind is duidelijk.

Duur

De duur van de pleegzorgplaatsing kan variëren, afhankelijk van de pleegzorgvariant. De frequentie van pleegzorgbegeleiding bestaat uit gemiddeld eenmaal per zes weken een huisbezoek met waar nodig telefonisch of schriftelijk contact.

Productcode

Deze interventie valt onder productcode 0A. Aanvullende interventies vallen onder een nader overeen te komen ondersteuningsbehoefte.

*Pleegzorg varianten

Varianten: De hulpverleningsvariant kan worden ingezet als kinderen zodanig in hun ontwikkeling worden bedreigd dat een uithuisplaatsing noodzakelijk is. Doel is om de oorspronkelijke opvoedingssituatie te herstellen.

De opvoedingsvariant wordt ingezet als geconcludeerd is dat een jeugdige langere tijd niet meer thuis kan wonen. De jeugdige wordt voor langere tijd door pleegouders opgevoed. Doel van de plaatsing is het creëren van continuïteit, opvoedingszekerheid en optimale ontwikkelkansen voor het pleegkind.

Bij de deeltijdvariant gaat het veelal om preventieve hulp voor jeugdigen die thuis of gedeeltelijk in een pleeggezin wonen, maar waar de zorg en opvoeding van (pleeg)ouders zwaar vallen. Doel is het voorkomen van een uithuisplaatsing of ontlasting van (pleeg)ouders. Het gaat hierbij om een structureel aantal vaste dagen dat een jeugdige naar een pleeggezin gaat.

De vakantie-weekendvariant kan ingezet worden voor jeugdigen die fulltime in een pleeggezin wonen, maar waar de zorg en opvoeding de pleegouders zwaar vallen. Doel is het ontlasten van pleegouders. Het gaat hierbij om een gevarieerd aantal dagen dat een jeugdige naar een pleeggezin gaat.

Gezinshuizen

Kinderen met complexe problematiek hebben baat bij een gezinssituatie die veilig en stabiel is. Wanneer dit in het gezin van herkomst niet (meer) geboden kan worden, is langdurig verblijf binnen een gezinshuis een optie. Het gaat hier om (echt)paren, met of zonder eigen kinderen, die kinderen/jongeren opvoeden die extra aandacht nodig hebben. De kracht zit in de combinatie tussen het gewone leven en (echt)paren met een professionele achtergrond in jeugdzorg.

Resultaat van de zorg

Kinderen en jongeren groeien op in een veilige en stabiele woonomgeving binnen een professionele gezinssituatie, waarin hun ontwikkeling gestimuleerd wordt. De plaatsing is meestal voor een langere periode (long-stay). De jongere blijft contact onderhouden met het eigen gezin.

Duur

De duur van een gezinshuisplaatsing kan variëren, bijvoorbeeld totdat de jongere de overstap kan maken naar zelfstandig wonen of ouders/het netwerk de zorg weer over kunnen nemen. Het aantal contacturen is maatwerk per client en gezinshuis.

Productcode

Deze interventie valt onder productcode 0B. Aanvullende interventies vallen onder een nader overeen te komen ondersteuningsbehoefte.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram