Image is not available
Image is not available
Over Jarabee
Slider

Jarabee versterkt! Onze missie is dan ook dat kinderen en jongeren zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Jarabee is er voor gezinnen waarbij complexe vraagstukken de ontwikkeling van het kind of de jongere in de weg staan. Zij komen er zelf of met lichte ondersteuning niet uit.

Met betrokken professionals, pleeggezinnen en in samenwerking met andere organisaties ondersteunen we kinderen, jongeren en gezinnen om er sterker uit te komen. Jarabee is specialist op het gebied van:

Gezin en opvoeden

De (diagnostische) kennis, expertise en behandelmethodieken maken Jarabee tot specialist in de ondersteuning van jeugd en gezin bij opvoeden en opgroeien. Jarabee pakt elk vraagstuk aan vanuit een systemisch perspectief en is daarbij in staat om bij complexe opvoedingsvraagstukken te werken vanuit het principe van eigen kracht, regie bij de cliënt en het versterken van het netwerk. De hulpverlening is daar waar mogelijk kortdurend en in de omgeving van de cliënt en het cliëntsysteem.

Zelfstandigheid en zelfredzaamheid

Jarabee stelt zich ten doel de doelgroep 16-27 jarigen te begeleiden en te ondersteunen in hun ontwikkeling naar zelfredzame burgers. Er wordt in samenhang gewerkt aan problematiek op alle leefgebieden. De ondersteuning van Jarabee is sterk gericht op participatie in de samenleving zowel op het terrein van onderwijs, vrije tijd als arbeid. Vanuit het versterken van de eigen kracht van de cliënt wordt zoveel als mogelijk het cliëntsysteem betrokken bij de hulpverlening.

Onderwijs en zorg

Het integreren van zorg en onderwijs is een belangrijke pijler voor Jarabee. Jarabee heeft zich als doel gesteld de zorg nog dichter bij de cliënt te brengen en te organiseren. De zorg is gericht op het versterken van het onderwijs en het netwerk om kinderen ononderbroken ontwikkelingskansen en continuïteit te bieden en daarmee (school)uitval te voorkomen. Daarnaast is er binnen het aanbod van Jarabee veel aandacht voor vroegsignalering, onderkenning en begeleiding in voorschoolse voorzieningen zoals kinderopvang en peuterspeelzalen.

Veiligheid

De veiligheid van het kind en het systeem staat bij Jarabee altijd centraal. Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor kinderen om zich te kunnen ontwikkelen. Jarabee is in staat om naast het signaleren en het melden van onveilige situaties, specifieke veiligheidstaxaties te verrichten en te interveniëren om de veiligheid van kinderen en gezinnen te waarborgen.

Ouderschap en scheiding

Jarabee is specialist op het gebied van ouderschap en scheiding. Er is een aanvullend en daarmee compleet aanbod voor zowel kind als ouders. Jarabee werkt met erkende methodieken en draagt landelijk actief bij aan de wetenschappelijke doorontwikkeling van de hulpverlening op het gebied van echtscheidingsproblematiek. In nauwe samenwerking met ketenpartners wordt gezocht naar een regionale werkwijze waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat.

Door altijd te kijken naar de omgeving van het kind, benaderen we het vraagstuk vanuit verschillende perspectieven (systemisch). Hierdoor ontstaan passende oplossingsmogelijkheden en versterken we kinderen, jongeren en gezinnen om regie in hun eigen leven te voeren.

Eigen kracht is wat iemand zelf kan, samen met zijn omgeving.