Aanmelden

Wat is pleegzorg?

Pleegzorg is het (tijdelijk) opvoeden en verzorgen van een kind van iemand anders. Pleegouders bieden kinderen een thuis, waar ze kunnen rekenen op aandacht en een eigen plek. Zij vangen kinderen op totdat ouders de zorg weer aan kunnen. Het gaat om kinderen van alle leeftijden, die meestal veel hebben meegemaakt en daardoor zorg en aandacht te kort zijn gekomen. Er zijn verschillende varianten van pleegzorg, op deze pagina lees je daar meer over

Welke varianten van pleegzorg zijn er?

Soms is het voor een kind of jongere de beste oplossing om tijdelijk in een pleeggezin te wonen. Dat kan vier weken zijn, alleen de weekenden en vakanties of voor een langere periode. Sommige kinderen blijven bij hun pleeggezin wonen totdat ze meerderjarig zijn en op zichzelf gaan wonen. Als een kind of jongere bij familie of bekenden kan wonen waar het zich op zijn gemak voelt, heet dat netwerkpleegzorg. Netwerkpleegzorg heeft altijd de voorkeur. Pas als netwerkpleegzorg niet mogelijk is, kijkt Jarabee of er een geschikt pleeggezin is. We noemen dit bestandspleegzorg. Hierin zijn verschillende varianten mogelijk.

Tijdelijk, tot de toekomst voor het kind helder is (hulpverleningsvariant)

Bij de hulpverleningsvariant is nog niet duidelijk of het kind op gaat groeien bij ouders of bij pleegouders. Er wordt onderzocht wie de dagelijkse opvoeding en verzorging van het kind in de toekomst gaat uitvoeren. Wat is de beste plek voor het kind? Is terugkeer naar huis mogelijk en/of wenselijk? Ouders werken actief mee aan deze vragen door gericht aan de slag te gaan met hun problemen. Zij krijgen intensieve begeleiding en onderhouden regelmatig contact met hun kind. De pleegouders hebben een verzorgende en opvoedkundige taak voor het kind en onderhouden - waar mogelijk - contact met de ouders. De hulpverleningsvariant kan ook starten vanuit crisisopvang. In dat geval is de situatie zo erg dat het kind acuut uit huis moet worden geplaatst. Een ruzie tussen ouders loopt bijvoorbeeld uit de hand of een kind loopt weg van huis. Het belangrijkste doel van crisispleegzorg is het bieden van veiligheid en rust aan het kind.

Het pleegkind groeit op in het pleeggezin (opvoedingsvariant)

Soms hebben kinderen voor een langere periode, zelfs tot ze meerderjarig zijn, een pleeggezin nodig. De redenen zijn divers: kindermishandeling, ernstige verwaarlozing, financiële problemen, ziekte of overlijden van ouders. Soms is moeilijk gedrag van het kind de oorzaak. Deze vorm van pleegzorg wordt ingezet als problemen van de ouders zo structureel zijn, dat ze niet meer kunnen worden opgelost. Pleegouders dragen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding. Zij zorgen ervoor dat het pleegkind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Het is goed om te beseffen dat het nooit helemaal zeker is of het pleegkind echt zo lang blijft. De thuissituatie kan altijd veranderen.

Opvang om opvoeders te ontlasten (deeltijdpleeggezin)

Voor een aantal ouders en kinderen biedt opvang in een deeltijdpleeggezin uitkomst. Ouders kunnen dan even bijkomen van hun soms zware opvoedingstaak. Ook kinderen in een behandelgroep, gezinshuis of pleeggezin kunnen eventueel gebruik maken van een deeltijdpleeggezin. Het gaat dan om kinderen die geen eigen netwerk hebben toch een fijne plek voor een paar dagen te kunnen bieden. We stemmen dan met alle betrokkenen af hoe vaak het kind naar dit pleeggezin gaat. Het meest voorkomend is één à twee weekenden per maand en een deel van de schoolvakantie. Maar de vraag van ouders en het kind kan bijvoorbeeld ook zijn voor doordeweekse dagen.

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen over pleegzorg?
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram