Aanmelden

Veelgestelde vragen

Wanneer je pleegzorg overweegt komen er veel vragen op je af. Met deze veelgestelde vragen geven we op de eerste vragen een antwoord...
Kan ik pleegouder worden van mijn kleinkind(eren)?

Om pleegouder van je kleinkind te kunnen worden moet er een indicatie worden gesteld. Afhankelijk van de situatie kan de indicatie worden afgegeven door één van de 14 Twentse gemeenten binnen het vrijwillig kader, óf door één van de gecertificeerde instellingen (Jeugdbescherming Overijssel, Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering of William Schrikker Groep) wanneer sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel.

Zodra Jarabee een indicatie heeft binnen gekregen nemen we contact op met de betrokkenen en starten we een netwerkonderzoek. Zowel bij de indicatie vanuit de jeugdbescherming als bij de indicatie vanuit vrijwillig kader zal Jarabee toetsen of je aan de criteria voor pleegouderschap voldoet. Pleegouders:

- bieden een veilige leefomgeving aan een pleegkind (hiervoor wordt onder andere de veiligheidschecklist ingevuld);
- bieden openheid en duidelijkheid;
- helpen jeugdigen een positieve kijk op zich zelf te ontwikkelen;
- helpen jeugdigen hun gedrag te veranderen zonder hen te beschadigen;
- kunnen samenwerken en het opvoederschap met alle betrokkenen delen;
- kunnen inschatten welke uitwerking het pleegouderschap op hun eigen situatie heeft.
Bekijk ook de pagina netwerkpleegzorg over dit onderwerp.

Om wat voor kinderen gaat het?

Pleegkinderen zijn jongens en meisjes van 0 tot 18 jaar. Het zijn gewone kinderen, maar wel kinderen die veel hebben meegemaakt en vaak veel tekort zijn gekomen. Het gaat om kinderen met verschillende culturele en religieuze achtergronden, allochtoon en autochtoon, jongens en meisjes, lichamelijk of verstandelijk gehandicapte kinderen, kinderen met leerproblemen, met gedragsproblemen, etc. Elk kind is anders en heeft zijn eigen redenen om in een pleeggezin te wonen. Bijvoorbeeld omdat een moeder plotseling voor een opname naar het ziekenhuis moet en er geen opvang voor de kinderen is. Of omdat de ouders de opvoeding niet aan kunnen door persoonlijke problemen, ernstige financiële problemen of verslavingsproblemen. Of omdat het gedrag van het kind zo moeilijk is, dat de ouders het niet aan kunnen. Of het kind kan van huis zijn weggelopen, bijvoorbeeld na ruzie met de ouders. Kortom: elk kind heeft zijn eigen levensverhaal. Een aantal kinderen kan uiteindelijk weer thuis gaan wonen. In de periode dat een kind in een pleeggezin woont, wordt dan gewerkt aan terugplaatsing naar de eigen ouders. In een aantal gevallen kan een kind niet meer bij de eigen ouders gaan wonen. Dan zoeken we een pleeggezin waar het kind kan opgroeien.

Kan ik ook aangeven wat voor kind ik wil opvangen?

Bij Pleegzorg staat voorop wat voor het kind het beste is. Er wordt altijd geprobeerd pleegouders te vinden die zo goed mogelijk passen bij de vraag en achtergrond van een pleegkind. Andersom geldt dit natuurlijk ook. De matcher van Jarabee speelt hierin een belangrijke adviserende en signalerende rol. Als je pleegouder wilt worden, krijg je een programma aangeboden om tot een weloverwogen beslissing te komen. Deze beslissing gaat niet alleen om de vraag of je pleegouder wilt worden. Ook wordt besproken wat je mogelijkheden en grenzen zijn met betrekking tot de leeftijd en problematiek van een pleegkind. Daarnaast spelen ook persoonlijke aspecten een rol. Hetzelfde geldt voor de culturele achtergrond van pleegkinderen en pleegouders.

Wie ondersteunt de pleegouders?

Pleegouders worden zo goed mogelijk voorbereid op de komst van een pleegkind. Tijdens de plaatsing krijgen zij begeleiding van een pleegzorgbegeleider. De afspraken over de plaatsing en de begeleiding worden schriftelijk vastgelegd en regelmatig geëvalueerd. Bij specifieke problemen kan ook gespecialiseerde begeleiding geboden worden. Jarabee organiseert daarnaast regelmatig workshops voor pleegouders over speficieke thema's zoals hechting, gedragsproblemen en omgaan met pubers.

Wat verandert er in ons eigen gezin?

Een pleegkind opnemen in je gezin betekent meer dan een extra bord op tafel. Dingen die voor jou heel normaal zijn, kunnen voor een pleegkind vreemd zijn. Pleegkinderen kunnen andere dingen nodig hebben dan je eigen kinderen. Voor pleegkinderen zijn duidelijkheid en een stabiele leefsituatie belangrijk en dat vraagt soms de nodige aanpassingen. Als er een pleegkind in je gezin komt, veranderen er dingen, maar je gezin is daarbij altijd de basis.

Is een pleeggezin te combineren met een baan?

Ja, pleegzorg kan goed te combineren zijn met een baan. Of dit het geval is, is afhankelijk van de leeftijd van je pleegkind, het aantal dagen dat je werkt en je persoonlijke situatie. Je hebt hierover overleg met je matcher of pleegzorgbegeleider.

Mag een pleegkind bij mijn eigen kind op de slaapkamer slapen?

Pleegkinderen hebben veel meegemaakt. Niet altijd zijn we volledig op de hoogte van hun trauma’s. Het is daarom voorwaarde dat een pleegkind een eigen slaapkamer heeft. Ook voor de eigen kinderen van pleegouders is het nodig om een eigen slaapkamer te behouden. Er verandert al zoveel in huis. Elk kind verdient een vertrouwde plek voor zichzelf.

Worden de kosten vergoed?

Wanneer er sprake is van een officiële pleegzorgplaatsing ontvangen pleegouders een pleegvergoeding. Deze vergoeding wordt niet als inkomen aangemerkt. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de leeftijd van een pleegkind. Een toeslag is mogelijk als pleegouders extra kosten maken bij crisisopvang of wanneer er drie of meer pleegkinderen in een gezin wonen. Je kunt met je pleegzorgbegeleider bespreken of je voor deze toeslag in aanmerking komt. Meer informatie vind je ook in de financiële wegwijzer.

Kan iedereen pleegouder worden?

Als je pleegouder wilt worden, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Sommige criteria zijn 'hard'. Zo moet je minimaal 21 jaar oud te zijn. Over de bovengrens van je leeftijd gaan we in gesprek. Daarnaast vraagt Jarabee een 'Verklaring van geen bezwaar' aan bij de Raad voor de Kinderbescherming. Wij vragen toestemming om deze verklaring aan te vragen. Daarnaast dient je leefsituatie stabiel te zijn. Wat betreft de samenstelling van je gezin zijn er geen voorwaarden. Je kunt gehuwd of alleenstaand zijn, wel of geen kinderen hebben. Het is wel belangrijk dat je een kind structuur en veiligheid kunt bieden. En dat je tijd en ruimte hebt om voor een pleegkind te zorgen. Dit zijn de belangrijkste critieria die Jarabee hanteert bij de selectie van pleegouders.

Hoe maak je kennis met een pleegkind?

In noodsituaties is er meestal geen gelegenheid om vooraf kennis te maken. Bij crisisopvang neemt de spoedzorgmedewerker telefonisch contact met je op, legt de situatie uit en vraagt of je gezin beschikbaar is. Bij een positieve reactie van jouw kant, maken we verdere afspraken met je. Is er geen sprake van een noodsituatie, dan is er meestal wel tijd voor een kennismaking. De pleegzorgbegeleider of matcher komt eerst met het kind op bezoek of je bezoekt het kind in de eigen omgeving. Daarna komt het kind bijvoorbeeld een keer spelen en blijft een nachtje slapen. Dit wordt langzaam uitgebreid. Vaak wordt er ook kennisgemaakt met de ouders. Als alles goed verloopt en het ‘klikt’, wordt een datum afgesproken voor de definitieve plaatsing.

Wat is het verschil tussen adoptie en pleegzorg?

Bij adoptie worden mensen wettelijk de ouders van een kind met wie zij geen bloedverwantschap hebben. Een kind wordt juridisch familie van de adoptieouders. Een pleegkind wordt nooit juridisch familie. Bovendien voed je een pleegkind nooit alleen op. Er zijn altijd anderen bij betrokken, zoals de eigen ouders, (gezins)voogd en je pleegzorgbegeleider. Een pleegkind verblijft in principe tijdelijk in een ander gezin, adoptie is een definitieve stap. Mocht je zelf in een adoptietraject zitten, dan adviseren wij om dit traject eerst af te ronden.

Hebben de kinderen contact met hun ouders?

Ja, ouders blijven altijd een rol spelen in het leven van hun kind. Contact met de eigen ouders en familie is belangrijk en wordt gestimuleerd. Dit kan variëren van telefonisch contact of een bezoek van ouders bij de pleegouders thuis of in het gezinshuis, tot logeren bij de ouders of bij een ander familielid.

Hoe kan ik mijn kinderen het beste voorbereiden?

Het is belangrijk om kinderen, afhankelijk van hun leeftijd, te betrekken in jullie keuze om pleeggezin te worden. Vanaf ongeveer zes jaar blijken kinderen heel goed te begrijpen wat hun ouders van plan zijn en wat pleegzorg is. Je kunt met je kinderen praten en hen uitleggen dat niet alle kinderen het geluk hebben om op te groeien in hun eigen gezin. En dat het belangrijk is om voor deze kinderen een plek in een ander gezin te vinden. Vertel de kinderen ook wat het voor hen concreet zal betekenen; een extra kind aan tafel, aandacht en soms speelgoed delen, maar ook iemand om mee te spelen. Dan blijkt dat zij er, net als hun ouders, naar toe kunnen groeien. Tijdens het voorbereidingstraject wordt ook aandacht besteed aan de betekenis van pleegzorg voor je eigen kinderen en hoe je hen het beste kunt voorbereiden op de komst van een pleegkind.

Kan ik een pleegkind helpen in de ontwikkeling?

Voor alle pleegkinderen is het belangrijk dat ze zich geaccepteerd voelen en dat er een band ontstaat met het pleeggezin. Daarbij gaat het niet alleen om acceptatie van het pleegkind, maar ook van zijn of haar ouders en familie. Vaak vragen pleegkinderen extra zorg en aandacht. Veel pleegkinderen zijn verdrietig en soms ook boos over hun verleden. Je kunt een kind helpen door dit te accepteren. Het is ook belangrijk om een pleegkind tijd en ruimte te geven om te wennen aan de nieuwe situatie. Door wat zij hebben meegemaakt, hebben pleegkinderen soms minder vertrouwen in zichzelf en anderen. Het kost hen vaak moeite om een relatie op te bouwen. Een pleegouder kan hierbij helpen, bijvoorbeeld door wat afstand te houden en een kind de gelegenheid te geven zelf het tempo te bepalen in het contact.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram