Aanmelden

Specialistische jeugdhulp 0-18

Jarabee biedt verschillende behandelingen voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar. Op deze pagina vind je daar een overzicht van. Klik op de behandeling hieronder om meer informatie te krijgen.

Naast deze behandelingen is ook maatwerk mogelijk. Staat wat je zoekt hier niet tussen? Neem dan contact met ons op via 0900 - 527 22 33. 

Overzicht behandelingen  

  • Gezinsinterventies/ gezinsbehandeling
  • Individuele behandeling
  • Onderwijs- en zorgarrangementen
  • Groepsarrangementen onderwijs
  • Echtscheidingsproblematiek
  • Specialistische groep echtscheiding
  • Speltherapie

Gezinsinterventies/ Gezinsbehandeling

Opvoedingsvraagstukken in de school- en/of thuissituatie die tot problemen leiden en waarbij ambulante ondersteuning aan kinderen/jongeren en hun systeem noodzakelijk is. Jarabee pakt elk vraagstuk aan vanuit een systemisch perspectief en is daarbij in staat om bij complexe opvoedingsvraagstukken te werken vanuit het principe van eigen kracht, regie bij de cliënt en het versterken van het netwerk. Jarabee maakt gebruik van verschillende interventies, waar mogelijk evidence- en practicebased. Voorbeelden hiervan zijn Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG), Ouder-kindinteractie bewegingsspel (OKI-B), Video Home Training (VHT), Video Interactiebegeleiding (VIB), Pleegouder-Pleegkind Interventie (PPI) en Pleegzorg in Beeld (PiB).

Resultaat van de hulp

Verbeteren of oplossen van knelpunten in de opvoedingssituatie/gezinssysteem. Ouders kunnen op eigen kracht de opvoeding weer aan. Daarmee is de ontwikkeling en veiligheid van het kind is hersteld/verbeterd. De problemen op andere leefgebieden zijn hanteerbaar.

Duur

De duur van de hulp wordt afgestemd in overleg met de cliënt en de verwijzer. Jarabee streeft ernaar dat de hulp maximaal 9 maanden duurt.

Productcode

Ondersteuningsbehoefte 3B (O3BIJ) of Ondersteuningsbehoefte 3C (O3CIJ) of JOH05 of JOH06 of JOH07.

Individuele behandeling

Sommige kinderen/jongeren met complexe problematiek hebben behoefte aan individuele behandeling/therapeutische interventies. De interventies zijn gericht op verwerking van trauma/ingrijpende gebeurtenissen en/of het veranderen van (kern)cognities (automatische gedachtenpatronen, de 'bril' waardoor je naar jezelf, je omgeving en naar de wereld kijkt). Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van EMDR, Write Junior en cognitieve gedragstherapie. Vanuit een systeemtheoretisch kader bieden we behandeling gericht op onderlinge betrekkingen/verhoudingen in gezinnen. Bij Jarabee wordt dit geboden door gedragswetenschappers en GZ-psychologen.

Resultaat van de hulp

Er wordt op maat gekeken op welke manier het beste geprofiteerd kan worden van de behandeling. Wanneer naast de therapie nog andere interventies zijn ingezet (zoals bijvoorbeeld gezinsbehandeling met verblijf, ouderschap en scheiding, etc.), wordt de behandeling waar mogelijk integraal vormgegeven.

Duur

De duur van de behandeling kan variëren en wordt afgesproken in overeenstemming met cliënt(systeem) en de verwijzer vanuit de gemeente.

Productcode

Ondersteuningsbehoefte 4B of Ondersteuningsbehoefte 4C

Er is tevens een behandelaanbod gericht op het vergroten van sensitief ouderschap. Dit is gericht op het verminderen van knelpunten in de gehechtheidsontwikkeling.

Onderwijs- en zorgarrangementen

De begeleiding wordt ingezet in de context van het kind waar zich problemen voordoen. Dit kan zijn op de kinderopvang, bij de sportvereniging, op school etc. Afhankelijk van de vraag wordt een traject op maat samengesteld. Dit kan bestaan uit observaties, deskundigheidsbevordering, coaching van professionals, individuele begeleiding van de jeugdige en oudergesprekken.

Resultaat van de hulp

Leerkrachten zijn in staat kundig én alert te reageren op kinderen met opvallend gedrag. Er wordt een positief, veilig en voorspelbaar (school)klimaat gecreëerd. Hierdoor wordt de (leer)ontwikkeling bevorderd en gedragsproblemen zoveel mogelijk voorkomen.

Duur

Contactmomenten in afstemming met de cliënt.

Productcode

Ondersteuningsbehoefte 3B (O3BIJ) of Ondersteuningsbehoefte 3C (O3CIJ) of JOH05 of JOH06 of JOH07.

Groepsarrangementen onderwijs

De sfeer in een klas heeft negatieve invloed heeft op de ontwikkeling (zelfbeeld en zelfregulatie), het leervermogen en welbevinden van kinderen. Meestal gaat het om het sociaal disfunctioneren van een hele groep. Kinderen gaan niet meer met plezier naar school. Er heerst angst, ontevredenheid en onzekerheid in de klas. De sfeer werkt pestgedrag en psychosomatische klachten in de hand.

Resultaat van de hulp

Een krachtige en veilige klas. In een veilige klas voelen leerlingen zich prettig, vertrouwd en op hun gemak. Er is sprake van een wederzijds vertrouwen tussen leerling, ouders en docent. Leerlingen durven zichzelf te zijn. Dit zorgt ervoor dat de leerling op zijn/ haar eigen niveau de ruimte krijgt om te leren, zich te ontwikkelen en te presteren.

Duur

Contactmomenten in afstemming met de cliënt.

Productcode

Dit aanbod is maatwerk wat in onderling overleg afgestemd kan worden.

Echtscheidingsproblematiek

Ouders met complexe echtscheidingsproblematiek, waarbij het kind de dupe wordt of dreigt te worden. Ouders komen er, ondanks ondersteuning vanuit het lokale veld zoals een wijkcoach, samen niet uit. Soms zijn ouders door de rechtbank, Raad voor de Kinderbescherming, of een advocaat dringend of dwingend geadviseerd om tot omgang en tot goede communicatie te komen in het belang van het kind. Het kan zijn dat de kinderen nog geen problemen laten zien. Zij lopen wel verhoogd risico op het ontwikkelen van problemen.

Resultaat van de hulp

Doel van de hulp is het verbeteren van de communicatie tussen ouders, waarbij er ook aandacht is voor het contact tussen ouder en kind. Als er geen of moeizaam omgang is tussen kind en een ouder wordt deze onder professionele begeleiding hersteld of op gang gebracht in een Omgangshuis. De module is daarmee aanvullend op het bestaande aanbod binnen het lokale veld.

Duur

De duur van een traject kan variëren van gemiddeld zes tot negen maanden, afhankelijk van de complexiteit. Contacturen bestaan uit gesprekken individueel en gezamenlijk met ouders, omgangsbegeleidingen (onder meer in het omgangshuis) en kindgesprekken. Interventies die hierbij worden ingezet zijn Kinderen uit de Knel en Ouderschap Blijft.

Productcode

Ondersteuningsbehoefte 3B (O3BIJ) of Ondersteuningsbehoefte 3C (O3CIJ) of JOH05 of JOH06 of JOH07.

Specialistische groep echtscheiding

Voor de ontwikkeling van jeugdigen is het belangrijk dat ze contact met beide ouders onderhouden. Wanneer dat niet lukt, kan dat nu of op latere leeftijd grote impact hebben op het welbevinden van het kind. Jarabee heeft de mogelijkheid om omgang te begeleiden waarbij geconstateerd is dat de uitwonende ouder niet in staat is om een zelfstandig contact met zijn of haar kind aan te gaan of te ontwikkelen. Te denken valt aan mensen met verslavingsproblematiek, psychische problematiek, niet-aangeboren hersenletsel en mensen met een (licht)verstandelijk beperking. De omgang vindt plaats in het Omgangshuis Twente. In het Omgangshuis gelden duidelijke regels waaraan ouders zich dienen te houden om zodoende een veilig en positief contact te waarborgen.

Resultaat van de hulp

De specialistische groep is erop gericht jeugdigen op een veilige en prettige manier contact te laten ervaren met de uitwonende ouder.

Duur

De ontmoetingen in het Omgangshuis vinden gemiddeld een keer per zes weken plaats.

Productcode

Dit aanbod is maatwerk wat in onderling overleg afgestemd kan worden.

Bij echtscheidingsproblematiek zijn bij Jarabee verschillende hulpvarianten mogelijk zoals: Ouderschap Blijft, Kinderen uit de Knel, Parallel-Solo Ouderschap en gesprekken of therapie voor kinderen. De kinderen worden altijd betrokken in de geboden hulp. De wijze waarop met kinderen wordt gesproken en de frequentie is afhankelijk van de leeftijd en de hulpvariant. Welke hulpvariant het meest passend is, wordt besproken in het intakegesprek van Ouderschap bij Scheiding. Uitgangspunt is dat je samen met de andere ouder werkt aan een betere communicatie en samenwerking. Uiteraard is geen enkele situatie hetzelfde. Binnen Jarabee bekijken we voor ieder afzonderlijk welke vorm van ondersteuning het meest passend is. We proberen zoveel mogelijk bij jullie hulpvraag aan te sluiten door een traject op maat te bieden.

Speltherapie

Voor kinderen/jongeren tussen de 4 en 12 jaar met problemen: een gebrek aan zelfvertrouwen, mogelijke problemen in het zich hechten aan andere mensen, geblokkeerd in het uiten van hun emoties, het moeilijk vinden om met anderen om te gaan, angstig of agressief zijn door negatieve (mogelijk traumatische) ervaringen in het verleden en/of het hebben van een negatief beeld van zichzelf.

Resultaat van de hulp

Speltherapie richt zich op het herstellen en versterken van de eigen vermogens van het kind; zo nodig worden ouders/gezinssysteem betrokken. Het kind krijgt gelegenheid emoties te tonen, ervaringen te verwerken en leert om gevoelens te uiten. Door in het spel aanwijzingen te geven of spelalternatieven, komt het tot nieuwe inzichten en oplossingen.

Duur

De gemiddelde duur is zes tot negen maanden.

Productcode

Ondersteuningsbehoefte 3B (O3BIJ) of JOH15 of JOH16.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram