Aanmelden
1212-0606

Onderzoek jonge moeders: ‘Alles draait ineens om’

Eind 2017 hebben enkele jonge moeders die door Jarabee ondersteund worden deelgenomen aan een kwalitatief onderzoek naar de zorgvraag van (zeer) jonge moeders en de afstemming met het zorgaanbod.

Onderzoekers van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht zijn op bezoek geweest bij Jarabee en hebben interviews afgenomen met zowel jonge moeders als pedagogisch hulpverleners. Deze uitkomsten en aanbevelingen komen terug in het rapport ‘Alles draait ineens om’.

Krachtige vrouwen

Het onderzoek probeerde in beeld te krijgen waar jonge moeders hulp bij nodig hebben, of deze hulp er voldoende is, maar ook wat de betekenis is van die hulp (of de afwezigheid ervan). De onderzoekers schrijven: "Het onderzoek focust op de zorgvraag van jonge moeders en het zorgaanbod dat daarvoor beschikbaar is. In de rapportage wordt stil gestaan bij verdriet en zorgen van jonge moeders. Hoewel het soms zwaar is om op jonge leeftijd een kind op te voeden, vertellen moeders ook hoeveel liefde en blijdschap ze aan het moederschap beleven en spannen ze zich in om een goed leven voor hun kind en zichzelf vorm te geven. Ze tonen zich hierin krachtige vrouwen, die bovenal gezien willen worden als jonge moeder, en niet als zorgcliënt."

Spinnenweb

Uit het onderzoek komt naar voren dat een deel van de jonge moeders met een complex web van zorgen kampt en uiteenlopende zorgvragen heeft. Zij zijn hierdoor kwetsbaar. De vragen die ze hebben zijn zowel praktisch als relationeel van aard: huisvesting, financiën, de verzorging van het kind, eventueel in combinatie met werk en studie, maar ook vragen die betrekking hebben op identiteitsontwikkeling, participatie en inbedding in informele netwerken. Deze praktische en relationele zorgvragen hangen vaak sterk met elkaar samen. (..) In het rapport wordt daarom de metafoor van het spinnenweb gebruikt: een zorgvraag in de ene levenssfeer heeft invloed op andere levenssferen.”

Hulpverleners

De inspanningen van hulpverleners waren essentieel bij de totstandkoming van deze studie. “Hulpverleners speelden een belangrijke rol in de werving van respondenten: in het benaderen en overtuigen van moeders van het belang van dit soort onderzoek, maar ook in het regelen van praktische zaken zoals een locatie waar we af konden spreken.” Jarabee is dan ook trots op onze medewerkers en de jonge moeders dat zij een bijdrage hebben geleverd.

Rapportage en aanbevelingsbrief

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Alle informatie is verwerkt in een rapportage voor VWS, die op 28 mei j.l. door de minister en staatssecretaris is aangeboden aan de Tweede Kamer. Je leest de aanbevelingsbrief voor de Tweede Kamer en het rapport hier.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram