Aanmelden
1010-1111

Meer kinderen in pleeggezin of gezinshuis

In 2015 werden in Nederland 3.227 méér uithuisgeplaatste kinderen in een pleeggezin of gezinshuis geplaatst dan in 2010. Dat heeft het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) becijferd. De richting is goed, maar het tempo moet hoger, concludeert de Alliantie Kind in Gezin, dat mikt op 10.000 inhuisplaatsingen in 2020.

Kinderen die niet meer bij hun eigen ouders kunnen wonen en uithuisgeplaatst worden, verdienen een plek in een pleeggezin of gezinshuis. Dat is beter dan opgroeien in een leefgroep. Vanuit dit uitgangspunt formuleerde de Alliantie Kind in Gezin eind 2010 een ambitieuze doelstelling: ‘10.000 inhuisplaatsingen in 10 jaar’. Dit betekent dat in 2020 10.000 extra kinderen dan in 2010 een plek moeten hebben gevonden in een passende gezinsvorm.

Tussenbalans

Om te weten of ze op schema ligt met haar doelstelling, vroeg de Alliantie Kind in Gezin het NJi om een tussenbalans op te maken. Het NJi vergeleek de beschikbare cijfers over 2010 en 2015. Conclusie: van de 10.000 kinderen die extra inhuisgeplaatst moeten worden, zijn er inmiddels 3.227 gerealiseerd. Dat is 32% in een periode van 5 jaar. Bij gelijk verwachte verdeling over de 10 jaar loopt het behalen van de doelstelling achter op schema.

Het NJi plaatst wel kanttekeningen bij de cijfers. Zo zijn er grote verschillen in de registraties in 2010 en 2015. De cijfers uit 2010 zijn deels gebaseerd op goed onderbouwde schattingen. Sinds de Jeugdwet in 2015 van kracht is, worden de cijfers over de gehele jeugdhulp verzameld door het CBS. In de toekomst zal het daarom eenvoudiger zijn om de voortgang van het aantal inhuisplaatsingen in beeld te brengen.
In aanvulling op de doelstelling van de Alliantie Kind in Gezin vergeleek het NJi het aantal kinderen dat in een gezinssituatie is geplaatst met het totaal aantal uithuisgeplaatste kinderen. Het percentage kinderen in gezinsgerichte setting is naar schatting gestegen van 55% in 2010 naar 59% 2015.

Bron: Alliantie Kind en Gezin

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram